Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

Školské potreby Zápis do 1. ročníka Odklad povinnej školskej dochádzky Oslobodenie z vyučovania vyučovacieho predmetu Prestup z inej školy Povolenie plnenia PŠD mimo územia SR Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky Žiadosť o odhlásenie zo základného vzdelávania Žiadosť o ukončenie dochádzky v MŠ Žiadosť o povolenie štúdia podľa IUP Žiadosť o odpustenie poplatku Žiadosť o ospravedlnenie absencie Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ a zápis do MŠ Prevencia šikanovania Prevencia úrazovosti žiakov Dotazník kvality školy 2013 Dotazník kvality školy 2017 DROGY a protidrogová prevencia Legislatíva Mediálna výchova pre rodičov, žiakov a učiteľov

Pre rodičov

Povolenie plnenia PŠD mimo územia SR

Chystáte sa na určité obdobie do zahraničia ? Nezabudnite školu požiadať pre vaše dieťa o povolenie absolvovať časť štúdia v zahraničí. Okrem základných údajov je potrebné uviesť Vašu adresu v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude dieťa navštevovať ( tento údaj treba oznámiť najneskôr do 30 dní od odchodu do zahraničia, resp. od nástupu do školy v zahraničí. Ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v zahraničí, tak potvrdenie predloží vždy k 15. septembru príslušného šk. roka) a obdobie, ako dlho plánujete byť v zahraničí. Na základe žiadosti Vám bude vydané rozhodnutie, kde budú uvedené aj termíny preskúšania Vášho dieťaťa.

ziadost_o_povolenie_plnenia_PSD_mimo_uzemia_SR_-_vzor.pdf