Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

Školské potreby Odklad povinnej školskej dochádzky Oslobodenie z vyučovania vyučovacieho predmetu Prestup z inej školy Povolenie absolvovať časť štúdia v zahraničí Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky Žiadosť o odhlásenie zo základného vzdelávania Žiadosť o ukončenie dochádzky v MŠ Žiadosť o povolenie štúdia podľa IUP Žiadosť o odpustenie poplatku Legislatíva Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ a zápis do MŠ Prevencia šikanovania Prevencia úrazovosti žiakov Zápis do 1. ročníka Dotazník kvality školy DROGY a protidrogová prevencia Žiadosť o ospravedlnenie absencie

Pre rodičov

DROGY a protidrogová prevencia

„Zachráň seba, zachrániš iných"

http://www.nedroguj.sk/#

      V rámci projektovej činnosti, ktorá rieši problematiku drogovej závislosti  mladých ľudí vo veku od 12 až 18 rokov, Vám predkladáme možnosť využiť projekt „Zachráň seba, zachrániš iných“ .

      Cieľom projektu je edukácia najviac ohrozenej skupiny v našej spoločnosti – mládeže. Téma drogovej závislosti je prezentovaná netradičnými spôsobmi, formou  priameho kontaktu a cez príbehy ľudí, ktorí majú skúsenosť s drogou. Súčasťou edukačného procesu je knižnica informačno-edukatívnych videí, ktorá obsahuje výpovede špecializovaných odborníkov v tematike drogovej závislosti, ale aj rodičov, ktorí poznajú jej účinky a dôsledky u svojich detí.

      Videá k aktuálnej téme drogových závislostí tohto projektu sú voľne aj prakticky prístupné na web stránke projektu www.nedroguj.sk a umožňujú aj ich ďalšie šírenie.

      Autorom projektu je Obec Turček, ktorá ho realizuje s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2013.