Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

Školské potreby Zápis do 1. ročníka Odklad povinnej školskej dochádzky Oslobodenie z vyučovania vyučovacieho predmetu Prestup z inej školy Povolenie plnenia PŠD mimo územia SR Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky Žiadosť o odhlásenie zo základného vzdelávania Žiadosť o ukončenie dochádzky v MŠ Žiadosť o povolenie štúdia podľa IUP Žiadosť o odpustenie poplatku Žiadosť o ospravedlnenie absencie Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ a zápis do MŠ Prevencia šikanovania Prevencia úrazovosti žiakov Dotazník kvality školy 2013 Dotazník kvality školy 2017 DROGY a protidrogová prevencia Legislatíva Mediálna výchova pre rodičov, žiakov a učiteľov

Pre rodičov

Prevencia šikanovania

Vážení rodičia, pedagogický zbor, zamestnanci, priatelia školy, milí žiaci,

 

vedenie ZŠ s MŠ  Vás chce ubezpečiť v tom, že náš spoločný cieľ je rovnaký t.j. Vašim cieľom a cieľom školy je rozvoj dieťaťa. Najlepšou zárukou dosiahnutia tohto  cieľa je vzájomná spolupráca a dôvera.

Aby sa nám ľahšie darilo napĺňať tento cieľ, pripravili sme niekoľko dôležitých informácií ohľadne v tomto čase veľmi aktuálnej témy ŠIKANOVANIE. Pomohli sme si materiálom, ktorý spracovala PhDr. Ľubica Biziková zo Štátneho pedagogického ústavu.

Podľa I. Škodovej šikanovanie je “Úmyselná snaha získať psychologickú alebo spoločenskú výhodu medzi inými jedincami prostredníctvom ubližovania, hrozieb, výsmechu a zastrašovania”. Fantázia a vynaliezavosť foriem a prejavov “šikany” je  bezhraničná, často môže byť neuveriteľne cynická.  Šikanovanie môže mať krátkodobý aj dlhodobý priebeh, trvanie, ináč povedané môže byť náhodilé, príležitostné, krátkodobé alebo dlhodobé, neznesiteľné, s vážnejšími dôsledkami. Pochopiteľne vážnejšie je dlhodobé šikanovanie, ale principiálne je neprijateľná každá forma a prejav, neprípustná je už samotná podstata. Tejto téme venujeme dostatočnú pozornosť a v zmysle plánov práce realizujeme priebežne preventívne aktivity, ktorých cieľom má byť zamedzenie tomuto nežiadúcemu spoločenskému javu, pozitívna orientácia žiakov a mladých ľudí, rozvíjanie schopnosti byť asertívny a zároveň ohľaduplný s ľudským prístupom.

Prečítaj článok: ŠIKANOVANIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

Pozri: prezentáciu ŠIKANOVANIE V ŠKOLSTVE

Pozri: prezentáciu KYBERŠIKANA

Ak má byť pedagóg úspešný v boji s týmto nežiadúcim javom, obeť šikanovania musí pochopiť, že v škole sú schopní a ochotní jej pomôcť.  Je úspech, ak šikanované dieťa, mladý človek  uverí, že  pedagóg, spolu s vedením školy v spolupráci s rodičmi majú  dostatočnú autoritu  a silu riešiť problém. Nájdenie vhodného miesta, času a formy pre rozhovor, spontánna výpoveď obete, získanie jej dôvery, na to všetko stačí bežná pedagogická rutina, pedagogické majstrovstvo.

 

Prečítaj článok:ŠIKANOVANIE NA ŠKOLÁCH_LETÁK PRE UČITEĽOV

Rozhovor s obeťou šikanovania je dôležitý, ale nie definitívny úkon na ceste riešenia. Vedenie rozhovoru s násilníkmi môže byť náročnejšie a  ťažšie ako spontánna výpoveď, vyžalovanie sa obete. V rozhovore sa musia títo jedinci uistiť, že v škole je taká atmosféra, pedagógovia a vedenie školy majú silu a vôľu odstrániť problém. Pohovor, vyšetrovanie šikanovania, v ktorom násilník pochopí, že sa o šikanovaní nielen vie, že v škole, spoločnosti je dosť pedagogických, didaktických a iných, aj trestoprávnych prostriedkov riešenia,  čo  je predpoklad vyriešenia, odstránenia šikanovania.

Doporučujem všetkým Vám rodičom, aby ste v prípade zistenia uvedeného javu, neváhali kontaktovať kohokoľvek z pedagogického zboru, obrátili sa na nás s dôverou a vierou, že našim cieľom je pomôcť Vášmu dieťaťu, aby zbytočne netrpelo a dokázalo sa vysporiadať s takýmito nástrahami života.

 

Prečítaj článok: ŠIKANOVANIE  A RODINNÉ PROSTREDIE

 

Naša škola má v tejto veci jednoznačný postoj. Neakceptujeme, netolerujeme, neschvaľujeme žiadnu formu násilia. Šikanovanie, resp. jeho náznaky nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Pedagogický zamestnanec rieši šikanovanie medzi žiakmi bez meškania a každej jeho obeti dokáže poskytnúť okamžitú pomoc. Zároveň je povinný túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, výchovnému poradcovi, koordinátorovi prevencie, vedeniu školy.

 

Články a materiály k textu:

SIKANOVANIE_AKO_FENOMEN_TRESTNEJ_CINNOSTI.doc

SIKANOVANIE_A_RODINNE_PROSTREDIE.doc

SIKANOVANIE_NA_SKOLaCH_LETaK_PRE_UCITELOV.doc

SIKANOVANIE_V_SKOLSKOM_PROSTREDI.doc

SIKANOVANIE_V_SKOLSTVE.ppt

Kybersikana.pps