Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

Školské potreby Odklad povinnej školskej dochádzky Oslobodenie z vyučovania vyučovacieho predmetu Prestup z inej školy Povolenie absolvovať časť štúdia v zahraničí Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky Žiadosť o odhlásenie zo základného vzdelávania Žiadosť o ukončenie dochádzky v MŠ Žiadosť o povolenie štúdia podľa IUP Žiadosť o odpustenie poplatku Legislatíva Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ a zápis do MŠ Prevencia šikanovania Prevencia úrazovosti žiakov Zápis do 1. ročníka Dotazník kvality školy DROGY a protidrogová prevencia Žiadosť o ospravedlnenie absencie

Pre rodičov

Odklad povinnej školskej dochádzky

Ak vaše dieťa nedosahuje školskú zrelosť, je možné požiadať školu o odklad povinnej školskej dochádzky. Treba vyplniť žiadosť, ku ktorej priložíte vyjadrenie Centra pedagogickopsychlogického poradenstva a prevencie a vyjadrenie detského lekára. Na základe žiadosti a uvedených vyjadrení Vám škola vydá rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky pre vaše dieťa.

ziadost_o_odklad.pdf