Hlavná stránka Novinky Základná škola Materská škola DOKUMENTY ŠKOLY Kontakt 2% dane
 

Navigácia

Rodičia a žiaci

O škole

História školy

     História školy

Nevie sa presne, kedy bola v obci zriadená prvá škola. Prvá písomná zmienka o škole je z roku 1830. Bola to cirkevná škola a jej kamenná stavba stála na mieste terajšieho domu smútku. Bola tam jedna trieda a učiteľský byt. Na škole ako učiteľ pôsobil Ján Iľkovič. Táto škola bola dvakrát opravovaná. V roku 1860 a v roku 1900. Ako vyučovací jazyk sa používal rusínský jazyk, od roku 1899 aj maďarčina a v roku 1913 - 1918 už len maďarčina.

Druhú budovu si občania budovali od roku 1909. Rekonštrukciou tejto budovy vzniknú v súčasnosti nájomné obecné byty.Stavba bola počas prvej svetovej vojny zastavená. Pre nedostatok finančných prostriedkov sa stavba nedokončila ani po prvej svetovej vojne. V roku 1925 obec odovzdala budovu štátu a so štátnou dotáciou bola školská budova dokončená. Bola to štátna škola, v ktorej sa vyučovanie začalo 1. septembra 1927. Bola to 5-triedna štátna ľudová škola a jej prvým riaditeľom (správcom) bol Arpád Meszlényi. Od 1. septembra 1942 boli podľa nariadenia ministerstva školstva zlúčené obidve školy a vznikla jedna Grécko-katolícka ľudová škola v Helcmanovciach. Dve školské budovy nestačili ani pri smennosti pre takmer 300 žiakov. (V jednej triede bolo 40-50 žiakov). Vyučovalo sa aj v prenajatých budovách u Hausa, Mamráka, Leláka a v budove na mieste terajšej "starej" časti základnej školy. túto zbúrali v roku 1940 a deti sa učili v troch smenách po troch hodinách.

V roku 1930 sa konal zápis do vznikajúcej Meštianskej školy v Gelnici. Z Helcmanoviec sa zapísalo 14 žiakov. Po II. svetovej vojne navštevovali naši žiaci meštianku v Mníšku nad Hnilcom.
V roku 1932 sa začali prípravy na výstavbu novej školskej budovy. Výstavba prebiehala až rokoch 1940-1950. Nová školská budova mala 5 učební, šiesta sa už nevybudovala, lebo poschodie sa nedostavalo podľa plánu.
V roku 1956 sa zriadila plne organizovaná osemročná škola. Pre nedostatok miesta sa vyučovalo aj v Kaštieli.2. septembra 1962 bola daná do užívania nová 9-triedna školská budova, ktorá bola v rokoch 1976-1979 za pomoci občanov v akcii "Z" prepojená so staršou budovou do dnešnej podoby. V rámci týchto prác sa vykonala prestavba školskej jedálne, ktorá bola na škole od roku 1968. Školská družina, dnes školský klub je na škole od roku 1966. Prevratne zasiahla do života školy a spoločnosti novembrová revolúcia v roku 1989. V našej obci sa nekonali zhromaždenia ani štrajky. Zmenenú situáciu posudzoval pedagogický kolektív na pedagogických radách v decembri a v januári, aby do práce preniesol ústavné zmeny a zabezpečil odideologizovanie školstva. Slovo súdruh sa nahrádzalo slovom "pán a pani". Učitelia sa prihlásili do Učiteľského fóra. Odbor školstva zrušil kádrové oddelenie a vydal učiteľom kádrové materiály. V januári 1990 sa konali na všetkých školách voľby riaditeľov. Na našej škole kolektív vyslovil dôveru vtedajšiemu riaditeľovi Júliusovi Alcnauerovi a nezmenil ani funkciu zástupcu. Do vedenia školy prešli ďalší učitelia, ktorí boli na kandidátke na funkciu riaditeľa.

V roku 1991 vznikol nový orgán v školstve Rada školy. Vznikol tak iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý mal a má za úlohu vyjadrovať a presadzovať záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy navrhla na funkciu riaditeľky Mgr. Katarínu Matúškovú, ktorá prevzala funkciu od Júliusa Alcnauera 1. júla 1991.
Od roku 1990 školu priamo riadila Školská správa v Spišskej Novej Vsi, ktorá zanikla v roku 1996. V tomto roku dochádza k zmenám v územnosprávnom členení republiky. Bolo vytvorených 8 krajov a 69 okresov, medzi nimi i okres Gelnica. V Gelnici vznikol Okresný úrad so svojimi odbormi. Školstvo začal riadiť Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorý nahradil Školskú správu V Spišskej Novej Vsi. Okresné úrady zanikli k 1.1.2004. Od 1. júla 2002 sa škola stala právnym subjektom s novým názvom Základná škola s materskou školou v Helcmanovciach.

Štatutárom a riaditeľom školy sa stal Mgr. Ján Pavlík, zriaďovateľom sa stala obec Helcmanovce. Riaditeľ školy menoval dvoch zástupcov. Štatutárnym zástupcom a zástupcom pre útvar ZŠ sa stal Mgr. Rastislav Drajna, zástupkyňou pre útvar MŠ sa stala p. Mária Kuchárová, po jej odchode do dôchodku Štefánia Michaliková.
Školský rok 2002/2003 sa začal s dvoma hlavnými úlohami. Prvoradou úlohou bolo splynofikovanie školy a rekonštrukcia priestorov v ZŠ pre materskú školu, aby sa školy dostali do jednej budovy. Plynofikácia školy sa úspešne podarila a plynové kúrenie bolo spustené 30. decembra 2003. Rekonštrukcia MŠ prebieha podľa plánu a jej presťahovanie sa uskutočnilo počas letných prázdnin roku 2005. Od šk. roka 2005 - 2006 je ZŠ a MŠ v jednej budove.

Od roku 2008 sú zrekonštruované priestory v sutreréne budovy školy, ktoré slúžia ako posilňovňa so soláriom pre žiakov a športovú verejnosť.

V roku 2010 bol úspešne dokončený projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ z fondu pre regionálny rozvoj /85% nákladov/ pod názvom "Zateplenie objektov ZŠ s MŠ Helcmanovce". Celá budova školy bola zateplená, vymenili sa všetky okná, zrenovovala sa fasáda budovy, boli kompletne zrekonštruované priestory školskej kuchyne a vymenilo sa vnútorné vybavenie školy - v triedach sú nové lavice, stoličky, tabule, šatňové skrinky pre všetkých žiakov, bola zriadená učebňa s interaktívnou tabuľou a digitálne jazykové laboratórium. V blízkej budúcnosti je naplánované ukončenie rekonštrukcie druhého multifunkčného ihriska s umelým povrchom pre futbal, hádzanú, volejbal, tenis a atletickou dráhou so sektorom na skok do diaľky a pre vrh guľou.

Vedenie a personálne obsadenie


Počas uplynulého obdobia sa v obci vystriedalo veľké množstvo učiteľov. Mali podiel na rozvoji kultúrnej, osvetovej a športovej činnosti. Ochotne pracovali s deťmi mimo vyučovania a zastávali rozličné funkcie v politických, spoločenských a záujmových organizáciách. Za všetkých uvádzame aspoň vedúcich funkcionárov školských kolektívov.
RIADITELIA:

1. Cirkevná - Grécko-katolícka ľudová škola:
1830 - Ján Iľkovič
1850 - Gustáv Hodobay
1875 - Eliáš Beňo
1889 - Anton Kello
1914 - Jozef Sedlák - do zlúčenia cirkevnej a štátnej školy r. 1943

2. Štátna - Grécko-katolícka ľudová škola:
1927 - 1929 - Arpád Meszelényi
1929 - 1933 - Ľudovít Tóth
1933 - 1941 - Ján Lakatoš
1941 - 1942 - Šimon Pindroch
1942 - 1943 - Anna Števicová

V školskom roku 1943-44 už fungovala len jedna spojená škola Grécko-katolícka ľudová škola Helcmanovce

1914 - 1943 - Jozef Sedlák
1943 - 1956 - Jozef Bavolár (do 1.1.1956)
1956 - 1956 - Ondrej Farkašovský (od 1.1.1956 do 30.8.1956)
1956 - 1957 - Jozef Kaľavský
1957 - 1958 - Pavol Novák
1958 - 1963 - Jozef Uličný
1963 - 1967 - Juraj Kaleta
1967 - 1973 - Matej Kontroš (do 1.1.1973)
1973 - 1973 - Ján Grešner (od 1.1.1973 do 31.8.1973)
1973 - 1991 - Július Alcnauer
1991 - 2002 - Katarína Matúšková
2002 - 2010 - Ján Pavlík

2010 -           - Rastislav Drajna

ZÁSTUPCOVIA RIADITEĽOV:

1954 - 1956 - Emil Matúš
1956 - 1958 - Jozef Hudák
1958 - 1972 - Ján Grešner
1972 - 1972 - Elena Zimovianová (od 11.1972 do 31.8.1973)
1972 - 1979 - Ján Grešner
1979 - 1984 - Ján Pavlík
1984 - 1991 - Rastislav Genig
1991 - 1996 - Július Alcnauer
1996 - 2002 - Ján Pavlík
2002 - 2010 -  Rastislav Drajna

2010 -           - Katarína Mullerová - Pavlíková

 

Materská škola

V roku 1950 uvoľnila základná škola budovu bývalej grécko-katolíckej školy a v nej sa zriadila materská škola. K prvým učiteľkám patrili Mária Burčíková, Anna Petričková a Mária Hupková.
Pre malý počet žiakov bola zrušená a obnovená až v roku 1953. V roku 1959 sa v nej zriadila školská jedáleň, v ktorej sa stravovali i žiaci základnej školy.
V r. 1970 boli v budove znížené stropy a zavedený vodovod. V r. 1975 sa zaviedlo ústredné kúrenie a ukončila sa prístavba sociálnych zariadení.
Najviac rokov na škole pôsobili Mária Kuchárová, Gizela Gbúrová, obidve aj vo funkcii riaditeľky, a Eleonóra Strompfová. Po spojení MŠ so ZŠ v r. 2002 sa stala zástupkyňou riaditeľa pre MŠ p. Mária Kuchárová a po jej odchode do dôchodku v rokoch 2004-2010 p. Štefánia Michaliková. Od roku 2010 je vo funkcii zástpcu riaditeľa školy pre MŠ p. Mgr. Anna Zmijová.

 

 Počty žiakov:
Školský rok - 1928 - 1929 - 150 žiakov
Školský rok - 1934 - 1935 - 271 žiakov
Školský rok - 1943 - 1944 - 282 žiakov
Školský rok - 1956 - 1957 - 442 žiakov
Školský rok - 1965 - 1966 - 411 žiakov
Školský rok - 1973 - 1974 - 374 žiakov
Školský rok - 1996 - 1997 - 156 žiakov
Školský rok - 2002 - 2003 - 172 žiakov ZŠ, 45 žiakov MŠ

Školský rok - 2004 - 2005 - 176 žiakov ZŠ, 37 žiakov MŠ

Školský rok - 2005 - 2006 - 174 žiakov ZŠ, 47 žiakov MŠ

Školský rok - 2006 - 2007 - 173 žiakov ZŠ, 41 žiakov MŠ

Školský rok - 2007 - 2008 - 163 žiakov ZŠ, 39 žiakov MŠ

Školský rok - 2008 - 2009 - 148 žiakov ZŠ, 38 žiakov MŠ

Školský rok - 2009 - 2010 - 146 žiakov ZŠ, 29 žiakov MŠ

Školský rok - 2010 - 2011 - 133 žiakov ZŠ, 30 žiakov MŠ

Školský rok - 2012 - 2013 - 123 žiakov ZŠ, 37 žiakov MŠ

Školský rok - 2013 - 2014 - 124 žiakov ZŠ, 31 žiakov MŠ

Školský rok - 2014 - 2015 - 116 žiakov ZŠ, 34 žiakov MŠ

Školský rok - 2015 - 2016 - 113 žiakov ZŠ, 37 žiakov MŠ

Školský rok - 2016 - 2017 - 113 žiakov ZŠ, 34 žiakov MŠ

Školský rok - 2017 - 2018 - 119 žiakov ZŠ, 35 žiakov MŠ

Školský rok - 2018 - 2019 - 117 žiakov ZŠ, 36 žiakov MŠ